English
中文
Русский
Español
Italiano
Deutsch
Français
हिंदी
日本語
한국어
other
tổng số người tham gia
1 cấp
2 cấp
3 cấp
4 cấp
5 cấp
6 cấp
7 cấp
8 cấp
năm dự án
tổng số giao dịch
tổng ETH
ETH
tương đương với BTC
BTC
tương đương với USD
USD

Cấp độ hiện tại:

cấp: giá ETH,
cấp: thu nhập ETH

level Up

Siêu liên kết đối tác

Mời gọi giới thiệu

---

id: ---

Tổng thu nhập

Xem giao dịch

Tổng số lượt giới thiệu

...
Xem giới thiệu

Cấp 1

0.08 ETH
Mua + 64 ngày
lợi tức 0.16 ETH

Cấp 2

0.16 ETH
Mua + 64 ngày
lợi tức 0.64 ETH

Cấp 3

0.32 ETH
Mua + 64 ngày
lợi tức 2.56 ETH

Cấp 4

0.64 ETH
Mua + 64 ngày
lợi tức 10.24 ETH

Cấp 5

1.28 ETH
Mua + 64 ngày
lợi tức 40.96 ETH

Cấp 6

2.56 ETH
Mua + 64 ngày
lợi tức 163.84 ETH

Cấp 7

5.12 ETH
Mua + 64 ngày
lợi tức 655.36 ETH

Cấp 8

10.24 ETH
Mua + 64 ngày
lợi tức 2621.44 ETH
Mua bán

Giao dịch cuối cùng

A list of recent transactions online (throughout the system) is publicly available on etherscan
покупка или продление уровня
текст покупки уровня:
на какой адрес отправить
сумма
input DATA если надо
примечания и доп информация
Giao dịch đã được gửi
Bạn có thể xem trạng thái của giao dịch tại đây: https://etherscan.io
gởi ETH đến địa chỉ hợp đồng thông minh:
Trường "Dữ liệu đầu vào" có thể được điền.
Hợp đồng thông minh sẽ ngay lập tức chuyển hướng tiền lên tuyến trên của dòng phù hợp.
Trong một giao dịch thành công, bạn sẽ nhận được # mức độ và thu nhập mở ra ETH.
or
sử dụng MetaMask